Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over De Nieuwe N200 op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem op onze Facebookpagina. Daar krijgt u altijd antwoord op maat. www.facebook.com/DeNieuweN200

Algemene vragen

Vanaf eind 2017 krijgt de N200 tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat, Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakken De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richten de weg opnieuw in, verhogen de dijk en vervangen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk worden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, houden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En kan de N200 kan er na 2019 weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakken we de N200 grondig aan:

Veilige dijk en nieuwe weg
De dijk onder de N200 hogen we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk wordt vernieuwd. Na het onderhoud is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden.

Nieuwe inrichting
In het centrum van Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, krijgt de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We leggen onder meer brede middenbermen met bomen aan en er komen betere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag.

Meer natuur
De directe omgeving van de N200 wordt groener door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen. Vlakbij Halfweg verbinden we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ontsluiten we het landschapspark De Bretten voor een groter publiek.

Nieuwe drinkwatertransportleidingen
De oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 stamt uit de 19e eeuw. We vervangen en vergroten de leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen komen niet onder maar naast de N200 te liggen dat maakt onderhoud aan de leidingen een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

De werkzaamheden starten eind 2017. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en is De Nieuwe N200 klaar.

Het werk aan de N200 start eind 2017. Voor die tijd worden al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het voorbelasten van de grond en het verleggen van kabels en leidingen. Het werk aan de weg is in juli 2019 afgerond. Tot eind 2019 zijn we nog wel bezig rondom de weg en met een aantal kruisingen en zijwegen. Ook in het Sloterdijkgebied staan in de komende jaren nog verschillende werkzaamheden gepland. Hierbij let de gemeente Amsterdam goed op de bereikbaarheid van het gebied en de omgeving.

De N200 is een drukke weg. Rijkswaterstaat wil de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Ook zijn de boezembruggen bij Halfweg toe aan vervanging. Groot onderhoud van de weg is gecombineerd met de plannen van Waternet om de drinkwatertransportleidingen te vervangen. Die stammen voor een deel nog uit de negentiende eeuw. Daarnaast speelt waterveiligheid een grote rol. De dijk waarop de Haarlemmerweg ligt, is in de loop van de jaren verzakt en moet tussen de 10 en 50 centimeter worden opgehoogd. De gemeente Amsterdam wil het Sloterdijkgebied verder ontwikkelen tot een moderne woon-werkwijk om te voorzien in de enorme woningbehoefte van de stad. De verandering van de N200 in een stedelijke weg is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ook nemen we maatregelen om de natuur en leefbaarheid in het gebied een verbeteren, zoals het verbinden van natuurgebieden.

De werkzaamheden vinden plaats tussen het NS-station in Halfweg en de kruising Haarlemmerweg met de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. In totaal gaat het om een gebied van ongeveer zeven kilometer lang.

De Nieuwe N200 is een initiatief van vier samenwerkende partijen:

  • Rijkswaterstaat,
  • Gemeente Amsterdam
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Waternet

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (de gemeente heeft de opdracht voor het herinrichten van het gebied binnen de gemeentegrenzen toevertrouwd aan Rijkswaterstaat) en Hoogheemraadschap Rijnland die het oude sluizencomplex renoveert.

Door samen te werken, verkorten we de duur van de werkzaamheden. Ook hoeven we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden op de N200 meer uit te voeren. We houden u tijdig op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.

De werkzaamheden aan de Nieuwe N200 leveren hinder op. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. Gemiddeld moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van circa 10 tot 15 minuten. Tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit meer zijn.

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft tijdens de werkzaamheden, met minimaal één rijstrook per rijrichting open. Omleidingen geven we duidelijk aan met de bekende gele borden. Ook informeren we u tijdig welke hinder u kunt verwachten, zodat u daar rekening mee kunt houden.


U krijgt te maken met 10 tot 15 minuten extra reistijd in de spits. Op dit moment onderzoeken we hoe we de vertraging zo veel mogelijk kunnen beperken.
• Halfweg blijft altijd bereikbaar, vanuit richting Amsterdam én Haarlem.
• Het gebied blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten (inclusief dierenambulance).
• Amsterdam blijft altijd bereikbaar vanaf Halfweg. Wel zijn er soms kruisingen tijdelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
• Verkeer kan altijd over de N200. We zorgen er voor dat het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden. Kruisingen van de N200 met lokale wegen blijven zoveel mogelijk open. Moeten we een kruising afsluiten? Dan werken we zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend om hinder te verminderen.
• De boezembruggen in Halfweg worden om en om vervangen.
• Er komen maatregelen tegen sluipverkeer in Halfweg/Zwanenburg en tussen Halfweg en Amsterdam-West.
• Fietsverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden aan het fietspad naast de N200 over een andere route. Op dit moment onderzoeken we welke.
• Buslijn 80 blijft rijden.

U bereikt ons via onze projectwebsite, Facebookpagina, Twitter en e-mail. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.

Als de werkzaamheden zijn begonnen, kunt u via onze bouwtelefoon direct contact krijgen met onze aannemer. Dit nummer maken wij nog bekend. Ook kunt u klachten of verzoeken via doorgeven via:

  • Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week geopend van maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur. Bellen met de Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat is gratis).
  • Facebook: www.facebook.com/DeNieuweN200
  • Twitter: @DeNieuweN200
  • E-mail: N200@waternet.nl

Vragen over bomenkap

Ja. Dat is helaas onvermijdelijk. We leggen twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aan naast de N200. Drinkwatertransportleidingen behoren tot de grootste waterleidingen die we in Nederland kennen. Om de leidingen aan te leggen, is een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan, moeten we weghalen. Anders raken ze zo beschadigd dat ze doodgaan en omvallen. Voor de bomen die moeten worden verwijderd planten we later weer nieuwe aanplant terug.

De nieuwe drinkwatertransportleidingen lopen van de Joris van den Berghweg tot voorbij de A10. Langs deze hele route verwijderen we bomen die de aanleg van de drinkwatertransportleidingen in de weg staan. In totaal gaat het om circa 225 bomen.

Ja. We planten weer net zoveel bomen terug als we verwijderen, dat is ook wettelijk verplicht. Daarnaast planten we, als onderdeel van het ontwerp meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de Haarlemmerweg tussen de Seineweg en de ring A10.

Wat voor bomen terugkomen is nog niet bekend. Uitgangspunt zijn de regels van de gemeente Amsterdam voor het herplanten van bomen.

De kapvergunning is verleend en de eerste bomen bij de Joris van den Berghweg zijn verwijderd.

Na de werkzaamheden aan de weg en de drinkwatertransportleidingen. Het planten van de bomen moet vóór 31 december 2019 klaar zijn.

De oudste leiding dateert uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, kunnen de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen leggen we naast de weg, zodat onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Bomen houden geen verkeersgeluid tegen. Als we bomen verwijderen, krijgt u dus geen last van extra verkeersgeluid. In de nieuwe situatie neemt de hoeveelheid verkeersgeluid juist af, omdat de hele N200 wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. Ook gaat de maximumsnelheid op verschillende delen van de weg omlaag naar 50 kilometer per uur.

Die kans is heel klein. Er is niets bekend van overlast door verlichting van auto’s vanaf de N200. Eventuele overlast door openbare verlichting brengen we in kaart in ons een verlichtingsplan voor de Haarlemmerweg tussen de Seineweg en de A10. Als dat plan klaar is, kunnen we definitief uitsluitsel geven over eventuele overlast.

Nee, de bomen hebben geen beschermde status.

Dit hebben we onderzocht. Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er geen vleermuizen wonen of nestelen in deze bomen. Het is ook geen gebied waar vleermuizen eten zoeken. Omdat er genoeg bomen blijven staan langs de N200, houden vleermuizen voldoende punten om zich tijdens het vliegen te oriënteren.

Al het hout wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Ja. Er is uitvoerig ecologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek kunt u vinden op de pagina documenten op deze website.

Vragen over onderzoeken

Eind dit jaar begint het project ‘De Nieuwe N200’ met het groot onderhoud aan de N200. Onderdeel van de werkzaamheden is het vervangen van de boezembruggen (de bruggen over het zijkanaal) in Halfweg. Voordat de werkzaamheden aan de bruggen beginnen voeren wij een aantal onderzoeken uit waaronder een onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Uit historisch vooronderzoek blijkt dat in het gebied rondom de bruggen, de sluizen en het spoor mogelijk niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem liggen.

Het onderzoek vindt plaats vanaf het water, de sluishoofden en de walkanten aan beide zijde van de boezembruggen. Aan de noordzijde, de kant van het NS-station tot circa 20 meter van de brug en aan de zuidzijde, de centrumzijde tot circa 50 meter van de brug. Een kaartje met de precieze locatie kunt u vinden op www.DeNieuweN200.nl/documenten

Het onderzoek naar de Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) start op donderdag 13 april aanstaande en wordt begin augustus 2017 afgerond. Na het onderzoek wordt een rapportage opgesteld waarna een advies over eventuele ruiming aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt gegeven.

U als bewoner merkt weinig van de werkzaamheden. Het onderzoek vindt plaats vanaf het water, de sluishoofden en de walkanten. Voor het onderzoek op de sluishoofden en walkanten wordt gewerkt met handdetectieapparatuur. Voor onderzoek op het water wordt een stelling op een ponton geplaatst. Met de boorstelling wordt een dunne stang twee tot twaalf meter de grond ingebracht, dit gebeurt om de 2,5 meter. In deze stang zit een sensor die de grond scant op metalen objecten in de bodem. Zodra er verdachte objecten worden ontdekt wordt het werk stilgelegd en nader onderzoek gedaan.

We hebben een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld om het onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit te voeren.

Doordat er zorgvuldig wordt gewerkt vormt het onderzoek naar niet gesprongen explosieven geen risico voor de omgeving.

De verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid voor de openbare orde en veiligheid ligt bij de burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid, de werkzaamheden te allen tijde stopzetten.

Zodra er verdachte objecten worden ontdekt wordt het werk stilgelegd en nader onderzoek gedaan. Doordat het bureau zorgvuldig te werk gaat vormt het onderzoek geen risico voor de omgeving.

Na het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De resultaten bespreken wij met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er niet gesprongen explosieven zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied wordt een advies opgesteld voor de vervolgwerkzaamheden. Van de eventuele vervolg werkzaamheden wordt u tijdig op de hoogte gesteld.