Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over De Nieuwe N200 op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem op onze Facebookpagina. Daar krijgt u altijd antwoord op maat. www.facebook.com/DeNieuweN200

Algemene vragen

Vanaf eind 2017 krijgt de N200 tussen het station in Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat, Amsterdam, Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht pakken De Nieuwe N200 samen in één keer aan. We richten de weg opnieuw in, verhogen de dijk en vervangen oude drinkwatertransportleidingen. Halfweg en Sloterdijk worden groener en beter bereikbaar. Door het werk tegelijk uit te voeren, houden we de duur van de overlast zo kort mogelijk. En kan de N200 kan er na 2019 weer jaren tegenaan.

Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam pakken we de N200 grondig aan:

Veilige dijk en nieuwe weg
De dijk onder de N200 hogen we op tot maximaal een halve meter. Zo kan de dijk ook in de toekomst het water in de Haarlemmervaart blijven keren. Het asfalt van de autoweg op de dijk wordt vernieuwd. Na het onderhoud is de weg - inclusief de boezembrug in Halfweg - voor de komende jaren weer op orde. Het verkeer kan weer vlot en veilig doorrijden.

Nieuwe inrichting
In het centrum van Halfweg en tussen de Seineweg-Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam, krijgt de N200 een nieuwe uitstraling die beter past bij de omgeving. We leggen onder meer brede middenbermen met bomen aan en er komen betere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag.

Meer natuur
De directe omgeving van de N200 wordt groener door het gebruik van hagen en de aanplant van meer dan 300 nieuwe bomen. Vlakbij Halfweg verbinden we de veenweidegebieden Spaarnwoude en Amstelland met een ecopassage. Daardoor krijgen dieren en planten een groter aaneengesloten leefgebied. Met extra oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers ontsluiten we het landschapspark De Bretten voor een groter publiek.

Nieuwe drinkwatertransportleidingen
De oudste drinkwatertransportleiding onder de N200 stamt uit de 19e eeuw. We vervangen en vergroten de leidingen zodat ze de komende decennia weer mee kunnen. De nieuwe leidingen komen niet onder maar naast de N200 te liggen dat maakt onderhoud aan de leidingen een stuk makkelijker. Zo garanderen we veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam.

De werkzaamheden starten eind 2017. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en is 'De Nieuwe N200' klaar.

Het werk aan de N200 start eind 2017 met voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden met verkeershinder starten in de zomer van 2018. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en is ‘De Nieuwe N200’ klaar.

De N200 is een drukke weg. Rijkswaterstaat wil de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Ook zijn de boezembruggen bij Halfweg toe aan vervanging. Groot onderhoud van de weg is gecombineerd met de plannen van Waternet om de drinkwatertransportleidingen te vervangen. Die stammen voor een deel nog uit de negentiende eeuw. Daarnaast speelt waterveiligheid een grote rol. De dijk waarop de Haarlemmerweg ligt, is in de loop van de jaren verzakt en moet tussen de 10 en 50 centimeter worden opgehoogd. De gemeente Amsterdam wil het Sloterdijkgebied verder ontwikkelen tot een moderne woon-werkwijk om te voorzien in de enorme woningbehoefte van de stad. De verandering van de N200 in een stedelijke weg is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ook nemen we maatregelen om de natuur en leefbaarheid in het gebied een verbeteren, zoals het verbinden van natuurgebieden.

De werkzaamheden vinden plaats tussen het NS-station in Halfweg en de kruising Haarlemmerweg met de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. In totaal gaat het om een gebied van ongeveer zeven kilometer lang.

De Nieuwe N200 is een initiatief van vier samenwerkende partijen:

  • Rijkswaterstaat,
  • Gemeente Amsterdam
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Waternet

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (de gemeente heeft de opdracht voor het herinrichten van het gebied binnen de gemeentegrenzen toevertrouwd aan Rijkswaterstaat),Hoogheemraadschap Rijnland die het oude sluizencomplex renoveert en de Vervoerregio Amsterdam die betrokken is vanwege de aanleg van de Westtangent.

Door samen te werken, verkorten we de duur van de werkzaamheden. Ook hoeven we de komende jaren geen grootschalige werkzaamheden op de N200 meer uit te voeren. We houden u tijdig op de hoogte van werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken.

De werkzaamheden aan de Nieuwe N200 leveren hinder op. Denk aan geluidsoverlast, extra reistijd en omleidingen. Gemiddeld moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van circa 10 tot 15 minuten in de spits. Tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit meer zijn.

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De N200 blijft tijdens de werkzaamheden, met minimaal één rijstrook per rijrichting open. Omleidingen geven we duidelijk aan met de bekende gele borden. Ook informeren we u tijdig welke hinder u kunt verwachten, zodat u daar rekening mee kunt houden.


U krijgt te maken met 10 tot 15 minuten extra reistijd in de spits. Op dit moment onderzoeken we hoe we de vertraging zo veel mogelijk kunnen beperken.
• Halfweg blijft altijd bereikbaar, vanuit richting Amsterdam én Haarlem.
• Het gebied blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten (inclusief dierenambulance).
• Amsterdam blijft altijd bereikbaar vanaf Halfweg. Wel zijn er soms kruisingen tijdelijk afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
• Verkeer kan altijd over de N200. We zorgen er voor dat het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden. Kruisingen van de N200 met lokale wegen blijven zoveel mogelijk open. Moeten we een kruising afsluiten? Dan werken we zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend om hinder te verminderen.
• De boezembruggen in Halfweg worden om en om vervangen.
• Er komen maatregelen tegen sluipverkeer in Halfweg/Zwanenburg en tussen Halfweg en Amsterdam-West.
• Fietsverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden aan het fietspad naast de N200 over een andere route. Op dit moment onderzoeken we welke.
• Buslijn 80 blijft rijden.

U bereikt ons via onze projectwebsite, Facebookpagina, Twitter en e-mail. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.

Als de werkzaamheden zijn begonnen, kunt u via onze bouwtelefoon direct contact krijgen met onze aannemer. Dit nummer maken wij nog bekend. Ook kunt u klachten of verzoeken via doorgeven via:

  • Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 (7 dagen per week geopend van maandag t/m vrijdag: 07.00-20.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur. Bellen met de Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat is gratis).
  • Facebook: www.facebook.com/DeNieuweN200
  • Twitter: @DeNieuweN200
  • E-mail: N200@waternet.nl

De oudste leiding dateert uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, kunnen de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen leggen we naast de weg, zodat onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Vragen over bomenkap

Ja. Dat is helaas onvermijdelijk. We leggen twee nieuwe drinkwatertransportleidingen aan naast de N200. Drinkwatertransportleidingen behoren tot de grootste waterleidingen die we in Nederland kennen. Om de leidingen aan te leggen, is een brede werkgeul nodig. Bomen die met hun wortels in de geul staan, moeten we weghalen. Anders raken ze zo beschadigd dat ze doodgaan en omvallen. Voor de bomen die moeten worden verwijderd planten we later weer nieuwe aanplant terug.

De nieuwe drinkwatertransportleidingen lopen van de Joris van den Berghweg tot voorbij de A10. Langs deze hele route verwijderen we bomen die de aanleg van de drinkwatertransportleidingen in de weg staan. In totaal gaat het om circa 225 bomen.

Ja. We planten weer net zoveel bomen terug als we verwijderen, dat is ook wettelijk verplicht. Daarnaast planten we, als onderdeel van het ontwerp meer dan 300 nieuwe bomen in de middenberm van de Haarlemmerweg tussen de Seineweg en de ring A10.

Wij planten Ulmus Rebona een soort iep die resistent is tegen de Iepenspintkever terug. Uitgangspunt zijn de regels van de gemeente Amsterdam voor het herplanten van bomen.

De kapvergunning is verleend en de eerste bomen bij de Joris van den Berghweg zijn verwijderd. De overige bomen worden vanaf 23 oktober 2017 verwijderd. De werkzaamheden duren circa 3 weken.

Na de werkzaamheden aan de weg en de drinkwatertransportleidingen. Het planten van de bomen moet vóór 31 december 2019 klaar zijn.

De oudste leiding dateert uit 1853. Groot onderhoud aan de weg, met het bijbehorend werkverkeer, kunnen de leidingen niet aan zonder grote schade op te lopen. De nieuwe leidingen leggen we naast de weg, zodat onderhoud makkelijker wordt en minder verkeershinder oplevert: we hoeven de weg niet meer open te breken om de leidingen te onderhouden. Alleen het fietspad is dan tijdelijk afgesloten.

Bomen houden geen verkeersgeluid tegen. Als we bomen verwijderen, krijgt u dus geen last van extra verkeersgeluid. In de nieuwe situatie neemt de hoeveelheid verkeersgeluid juist af, omdat de hele N200 wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt. Ook gaat de maximumsnelheid op verschillende delen van de weg omlaag naar 50 kilometer per uur.

Die kans is heel klein. Er is niets bekend van overlast door verlichting van auto’s vanaf de N200. Eventuele overlast door openbare verlichting brengen we in kaart in ons een verlichtingsplan voor de Haarlemmerweg tussen de Seineweg en de A10. Als dat plan klaar is, kunnen we definitief uitsluitsel geven over eventuele overlast.

Nee, de bomen hebben geen beschermde status.

Dit hebben we onderzocht. Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er geen vleermuizen wonen of nestelen in deze bomen. Het is ook geen gebied waar vleermuizen eten zoeken. Omdat er genoeg bomen blijven staan langs de N200, houden vleermuizen voldoende punten om zich tijdens het vliegen te oriënteren.

Ja. Er is uitvoerig ecologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek kunt u vinden op de pagina documenten op deze website.

Al het hout van de bomen wordt ter plaatse versnipperd en aangeleverd als biomassa voor een stadsverwarmingscentrale in Purmerend.

Het hout kan besmet zijn met de Iepenspintkever en mag dan ook niet worden meegegeven aan particulieren. Dit om te voorkomen dan deze kever zich gaat verspreiden naar andere leefgebieden.

- Locatie Admiraal de Ruijterweg / Haarlemmerweg;
- Locatie ter hoogte van het spoorviaduct over de N200 / Haarlemmerweg;
- Locatie tussen Spoorviaduct en kruising Burgemeester de Vlugtlaan / Seineweg;
- Locatie oorlogsmonument langs de N200 / Haarlemmerweg;
- Locatie Joris vd Berghweg;
- Locatie Ecopassage tussen viaduct A5 en Halfweg.

Ja, het rapport is openbaar. Wanneer u een email stuurt aan het projectsecretariaat n200@waternet.nl zorgen we dat u het rapport krijgt.

Vragen over onderzoeken

Eind dit jaar begint het project ‘De Nieuwe N200’ met het groot onderhoud aan de N200. Onderdeel van de werkzaamheden is het vervangen van de boezembruggen (de bruggen over het zijkanaal) in Halfweg. Voordat de werkzaamheden aan de bruggen beginnen hebben wij een aantal onderzoeken, waaronder een onderzoek naar niet gesprongen explosieven, uitgevoerd.

Het onderzoek heeft plaats gevonden vanaf het water, de sluishoofden en de walkanten aan beide zijde van de boezembruggen. Aan de noordzijde, de kant van het NS-station tot circa 20 meter van de brug en aan de zuidzijde, de centrumzijde tot circa 50 meter van de brug. Een kaartje met de precieze locatie kunt u vinden op www.DeNieuweN200.nl/documenten.

Het onderzoek naar de Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) start op donderdag 13 april aanstaande en wordt begin augustus 2017 afgerond. Na het onderzoek wordt een rapportage opgesteld waarna een advies over eventuele ruiming aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt gegeven.

Twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus hebben het onderzoek uitgevoerd.

Doordat er zorgvuldig wordt gewerkt vormt het onderzoek naar niet gesprongen explosieven geen risico voor de omgeving.

De verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid voor de openbare orde en veiligheid ligt bij de burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor vragen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid verwijzen wij u dan ook naar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Zodra er verdachte objecten worden ontdekt wordt het werk stilgelegd en nader onderzoek gedaan. Doordat het bureau zorgvuldig te werk gaat vormt het onderzoek geen risico voor de omgeving.

Na het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De resultaten bespreken wij met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Wanneer uit onderzoek blijkt dat er niet gesprongen explosieven zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied wordt een advies opgesteld voor de vervolgwerkzaamheden. Van de eventuele vervolg werkzaamheden wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

Uit historisch onderzoek is gebleken dat er ongeveer 23 niet gesprongen explosieven in het water rond de boezembruggen moeten liggen.

Het College van B&W heeft op basis van het onderzoek besloten dat de meest veilig optie is om de explosieven niet te ontmantelen en dat de veiligste en meest geschikte optie is om het brugontwerp aan te passen. Hierdoor wordt zoveel mogelijk de verdachte locaties bij de bouw van de nieuwe brug vermeden.

De werkzaamheden die moeten worden gedaan voor het aanleggen van de nieuwe brug, worden gedaan met stille (trilling arm) boringen zodat er zo min mogelijk beweging in de grond plaats vindt. Het College heeft het team van het project De Nieuwe N200 gevraagd met een nieuw ontwerp te komen voor de brug waarbij zowel rekening wordt gehouden met de verdachte locaties als de leefbaarheid van Halfweg.

Nee, zeker niet. Het College van B&W heeft op basis van het onderzoek besloten dat de meest veilig optie is om de explosieven niet te ontmantelen. De explosieven liggen diep onder de grond en liggen daar stabiel

Nee, uit historisch onderzoek is gebleken dat er circa 24 bommen zijn afgeworpen. Uit detectieonderzoek (via de oppervlakte) zijn ook meerdere verdachte locaties naar boven gekomen. We passen het ontwerp van de nieuwe brug aan zodat de nieuwe brug zoveel mogelijk op onverdacht terrein kan worden aangelegd.

Ze liggen al tientallen jaren diep in de modder en onder het water. Daar liggen ze stabiel en veilig. Het opruimen van de explosieven is niet alleen zeer kostbaar, maar brengt risico’s met zich mee. Door het aantal pijlers van de brug terug te brengen naar twee of één; worden de risicoplekken vermeden.

Het brugontwerp moet worden aangepast. Zo kan de optionele voetgangersonderdoorgang niet worden gerealiseerd vanwege de mogelijke explosieven die daar liggen.

Het College heeft het ontwerpteam van De Nieuwe N200 gevraagd om een nieuw ontwerp voor de brug waarbij rekening wordt gehouden met de locaties van de explosieven en het vergroten van de leefbaarheid. Leefbaarheid is altijd een speerpunt geweest, zowel voor het College als RWS, en blijft dus een belangrijke voorwaarde. Het College en RWS laten nu nader onderzoeken of een brug met één of twee pijlers het meest ideaal is qua aanwezige explosieven.

In ieder geval niet het aantal niet gesprongen explosieven. We weten dat er in WO II veel spoorwegbruggen zijn gebombardeerd dus dat de kans aanwezig was dat er explosieven gevonden zouden worden. Echter, dat het er zoveel zijn en dat zij op de locaties liggen waar we de pijlers van de nieuwe brug hebben gepland, niet. Dat is juist de reden waarom we dit onderzoek hebben laten doen.